Deklaracja dostępności Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Brak formularza kontaktowego
 • ” Wirtualny spacer ” nie jest dostępny cyfrowo

Wyłączenia

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce „KONTAKT”
 • Zapewnienie funkcji dostępności „Wirtualnego spaceru” oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie”

Przygotowanie zwrotne i dane kontaktowe

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-03
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Rojek – p.o. Technik Informatyk
 • E-mail: informatyk@szpitalwegorzewo.pl
 • Telefon: 500-264-461

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ ORAZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • Adres: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo
 • E-mail: sekretariat@szpitalwegorzewo.pl
 • Telefon: 87-427-32-52 wew. 113

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Parking

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych: Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Miejsce parkingowe jest prawidłowo oznakowane
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów
 • Parking jest bezpłatny

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku
 • Drzwi otwierają się automatycznie
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 120 centymetrów

Przestrzeń za wejściem

 • Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu głównym i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz dostać się za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 95 stopni
 • Stopień ma wysokość 17,5 centymetra
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Szerokość drzwi wynosi 100 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Windę znajdziesz w głównym holu
 • Kabina windy ma głębokość 125 centymetrów i szerokość 100 centymetrów
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia
 • Oznaczenia są kontrastowe
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 115 centymetrów
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 87-427-32-52 wew. 112

Pomieszczenia

 • Około 100% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach
Skip to content