Węgorzewo, dnia 25 maja 2018 roku

MAZURSKIE CENTRUM SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE P ZOZ informuję że Inspektorem Ochrony Danych zgodnie z art. 37 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest:

Imię: Patrycja
Nazwisko: Rojek
Telefon: 87 427 32 52
Adres e-mail: iod@szpitalwegorzewo.pl

 Węgorzewo, dnia 05 lipca 2023 roku

Klauzula informacyjna dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą / dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalwegorzewo.pl
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zatrudnianie, bezpieczeństwo i organizacja pracy.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym Administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie  ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalwegorzewo.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym Administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora oraz upoważnieni pracownicy Administratora.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalwegorzewo.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym Administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalwegorzewo.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej;
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. NFZ, podmioty lecznicze, laboratorium zewnętrznym, radcą prawnym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, serwisem sprzętu medycznego, ubezpieczycielem);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe;

 

                                                                                                     Dyrektor
                                                                                             Katarzyna Kopiczko

Skip to content