Przedmiotem projektu jest:
1. Zakup, dostawa i instalacja sprzętu informatycznego (serwerów, sprzętu komputerowego,)
2. Wdrożenie systemu HIS z kompletem E-usług wraz z licencjami)

dodano dnia 16-01-2015
Ogłoszenie o Zamówieniu (doc)
SIWZ (doc)
Załącznik nr 1A OPZ (opis przedmiotu zamówienia) (doc)
Załącznik nr 1B (rzuty szpitala) (pdf)

dodano dnia 22-01-2015
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w części dotyczącej załącznika nr 4 do SIWZ w postępowaniu pt. „ Wprowadzenie  e-usług w zakresie opieki zdrowotnej w Mazurskim
Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie”. Zmiana / poprawa dotyczy pkt 1 oraz 1a i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ poniżej.

Zmieniony druk oswiadczenia z art. 24 ustawy prawo zamowien publicznych (doc)

dodano dnia 02-02-2015

informacja o wyborze oferty (doc)

Skip to content